Rekha Shrivastava: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

uzdravenie zo spoluzávislostiSPOLUZÁVISLOSŤ je v našej kultúre rozšírený problém a  v ženskej populácii prevláda pomerne viac než v mužskej. John Bradshaw ju definuje ako „stratu vnútornej reality a závislosť na vonkajšej realite“. Podľa Pea Melody majú spoluzávislí veľmi nízku sebaúctu,majú problém s vytyčovaním funkčných hraníc, vlastnením a prežívaním svojej vlastnej reality a staraním sa o svoje potreby.

Read moreRekha Shrivastava: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Rekha Shrivastava: AKO SI VYTVÁRAŤ ZDRAVÉ HRANICE V SPOLUZÁVISLOM VZŤAHU

01Všetci sme zapojení do vzťahov so svojimi rodičmi, súrodencami, manželskými partnermi, deťmi a priateľmi. Niekedy však nemáme primerané hranice, čo vedie k narušeným a nezdravým vzťahom. Aby sme porozumeli tomuto vzorcu, najskôr musíme pochopiť, čo je to hranica a ako ju definujeme.

New World Dictionary definuje hranicu ako „akúkoľvek čiaru alebo vec, ktorá označuje limit” lebo „pomedzie“.

Read moreRekha Shrivastava: AKO SI VYTVÁRAŤ ZDRAVÉ HRANICE V SPOLUZÁVISLOM VZŤAHU

Howard Samuels: UMOŽŇOVANIE

Spoluzávislosť verzus umožňovanie

Keď vidíme priateľa alebo niekoho milovaného, ako si ubližuje nadmerným a deštruktívnym zneužívaním omamných látok, chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme mu pomohli k uzdraveniu. V ktorom bode však naša pomoc končí ubližovaním? U ľudí v spoluzávislých vzťahoch, najmä so závislými a alkoholikmi, môže byť čiara medzi zdravou podporou a škodlivým umožňovaním tenká.

Read moreHoward Samuels: UMOŽŇOVANIE

Reinhold Niebuhr: MODLITBA VYROVNANOSTI

modlitba vyrovnanostiModlitba vyrovnanosti je bežný názov pre modlitbu (angl. Serenity Prayer), ktorej autorom je americký teológ Reinhold Niebuhr (1892–1971).

Prijali ju Anonymní alkoholici a iné 12-krokové programy. Jej najznámejšou verziou je táto:

 

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,
odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem
a múdrosť, aby som ich od seba rozpoznal.

Read moreReinhold Niebuhr: MODLITBA VYROVNANOSTI

KTO JE TO UMOŽŇOVATEĽ?

umožnovateľPodľa Wikipedie má „umožňovanie“ (angl. enabler) dva významy: pozitívny a negatívny.

  • Pri pozitívnom ide o také vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi, ktoré im umožňuje rozvíjať sa rásť, či už v rodine alebo nejakej skupine.
  • negatívnom slova zmysle je umožňovateľ človek, ktorý z lásky, vernosti a starosti zasahuje, aby chemicky závislého chránil, kryl, ospravedlňoval a preberal zaňho zodpovednosť. Tým odstraňuje prirodzené dôsledky jeho správania, čo môže to závislému jednotlivcovi brániť v kríze (dopade na dno), ktorá by mohla spôsobiť zmenu a tak predlžovať jeho chorobu.

Read moreKTO JE TO UMOŽŇOVATEĽ?

Darlene Lancer: PRIJATIE JE ZAČIATKOM ZMENY

prijatie a spoluzávislosťPrijatie reality nám umožňuje žiť v nej. Čo to znamená? Keď sa nám život páči a plynie v súlade s našimi potrebami a túžbami, nad prijatím nepremýšľame . No keď je naša vôľa znemožnená, alebo keď sme nejakým spôsobom zranení, naša nespokojnosť spôsobí, že reagujeme, čo siaha od hnevu až k ústupu. Možno, že popierame alebo prekrucujeme to, čo sa deje, aby sme zmenšili svoju bolesť. Viníme druhých, alebo sa pokúšame zmeniť veci podľa svojich predstáv a potrieb.

Read moreDarlene Lancer: PRIJATIE JE ZAČIATKOM ZMENY

Marvin Moore: ODKOPNE NÁS BOH, KEĎ UROBÍME CHYBU?

Tak toto je dlhšie čítanie, ale verím, že užitočné, keď nás kvária výčitky, že zlyhávame – aj opakovane – a ťaží nás presvedčenie, že u Boha sme preto odpísaní. Ďakujem vydavateľstvu Pacific Press za povolenie zverejnenia na základe knihy od Marvina Moora, ktorá sa síce venuje závislostiam u kresťanov (najmä jej 2. časť), ale verím, že aj spoluzávislým má čo povedať. Pomocou dlhšieho teologického výkladu na začiatku a viacerých následných podobenstiev nám autor ukazuje, ako je to s naším prijatím u Boha, keď robíme chyby. Skúste si namiesto slova hriech dosadiť „zlyhanie, chyba“ a namiesto „pokušenia“ si dajte „závislosť“. Vydržte až do konca, stojí to za to. Marta

Musíme byť absolútne dokonalí? Aké pocity to vo vás vyvoláva? Nepripadáte si nedostatoční? Veríte tomu, že vždy, keď kresťan zhreší, okamžite preruší svoj vzťah s Ježišom a ten sa neobnoví, až kým svoj hriech nevyzná? Že keby teda medzi činom a vyznaním zomrel, isto by bol stratený?

Read moreMarvin Moore: ODKOPNE NÁS BOH, KEĎ UROBÍME CHYBU?

Darlene Lancer: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Na spoluzávislosť sa často nazerá ako na vzťahový problém a mnohí ju považujú za ochorenie. V minulosti sa aplikovala na vzťahy s alkoholikmi a drogovými závislými. Je to vzťahový problém, lenže nejde o problematický vzťah s niekým iným, ale so sebou samým a práve ten sa potom odráža vo vzťahu s druhými.

Read moreDarlene Lancer: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Darlene Lancer: SYMPTÓMY SPOLUZÁVISLOSTI

Termín spoluzávislosť je tu už takmer štyri desaťročia. Hoci sa pôvodne vzťahoval na manželských partnerov alkoholikov, najskôr nazývaných koalkoholici,  výskum ukázal, že charakteristické vlastnosti spoluzávislých sú vo všeobecnej populácii rozšírené viac, než sa domnievali. Vlastne zistili, že ak vás vychovávali v dysfunkčnej fodine alebo ak ste mali chorého rodiča, je pravdepodobné, že ste spoluzávislí. Nemajte z toho zlý pocit, ak sa vás to týka. Dysfunkčná je väčšina rodín v Amerike, takže sa to týka takmer každého, ste vo väčšine! Tiež sa zistilo, že spoluzávislé symptómy sa zhoršili, ak neboli liečené, ale dobrou správou je to, že sú zvrátiteľné. Nasleduje zoznam príznakov. Nemusia sa u vás objavovať všetky, aby ste boli posudzovaný ako spoluzávislý.

Read moreDarlene Lancer: SYMPTÓMY SPOLUZÁVISLOSTI