Test motivácie

MOTIVAČNÉ  PROFILY

Úspech, kariéra, rodina, erotika? Čo je pre nás skutočne dôležité? Čo nás napĺňa šťastím? Tak ako sa odlišujeme odtlačkami prstov tak sa líšime aj motivačným profilom, čiže individuálnymi zdrojmi motivácie. Poznanie a uvedomenie si tejto skutočnosti je predpokladom spolunažívania s ostatnými v mieri.

Steven Reiss, psychológ a univerzitný profesor z Ohio vyvinul osobnostnú a motivačnú teóriu. Svoju prácu o motívoch ľudského správania začal uprostred 90. rokov. Spolu s psychologičkou Susan Haverkampovou zachytil asi 400 rôznych cieľov, ktoré sa im podarilo priradiť k 15 základným motívom.  V druhej fáze skúmali ich úplnosť a všeobecnú platnosť na vzorke 3500 osôb (celkový výskum na 6000 ľuďoch) v USA, Kanade a Japonsku. Pritom našli ďalší motív: sporenie.

Podľa Reissa je 14 z týchto motívov (potrieb) geneticky podmienených, hoci prostredie, v ktorom sa nachádzame alebo sme vyrastali, vplyv génov relativizuje. Motívy určujú naše správanie „znútra“. Ich zmyslom je už to, že ich uplatňujeme. Reiss upozorňuje na dôležitý rozdiel medzi prostriedkom a účelom nášho správania. Každý jednotlivý životný motív môže byť aj prostriedkom na naplnenie iných hodnôt a záujmov – sexualita v službe moci alebo lojalita v službe statusu atď., aj priamym motívom, vedúcim k naplneniu vlastných túžob.

Predovšetkým šťastie nie je motiváciou tak ako sa doteraz predpokladalo, ale šťastie a spokojnosť sú vedľajšími produktmi, ktoré vzniknú keď dosiahneme to, čo skutočne chceme. Nie sú samy osebe cieľom.

 • Základ vášho motivačného vzorca zostáva stály. Táto stálosť má veľkú hodnotu, lebo vám umožňuje plánovať váš rozvoj bez strachu, že o päť rokov budete úplne iní, než ste teraz.
 • Môžete upadnúť do malomyseľnosti, ak vám budú okolnosti dlho brániť vo vyjadrení vášho vzorca. Vzorec vysvetľuje, ako sa budete snažiť usporiadať situáciu, aby ste z nej získali osobné uspokojenie.
 • Ľudia sa stále snažia prispôsobiť nové situácie svojim motivačným vzorcom, ba dokonca riskujú aj stratu zamestnania, než aby prijali nový štýl. Zaujíma ich viac práca, ktorá im vyhovuje, než to, ako sa ich činnosť páči druhým.

Ak sa chcete dočítať viac o tom, ako nasmerovať svoj život a nájsť svoje obdarovania, prečítajte si knihu: Arthur F. Miller – Ralph T. Mattson: Kdo jsem? Preklad: Šimona Bouzková. Praha, Návrat domů 1998.

 

MOTIVAČNÝ PROFIL ČLOVEKA JE STABILNÝ. Životné skúsenosti a vývinové procesy môžu síce viesť k principiálnym zmenám, no vo všeobecnosti motivačný profil charakterizuje našu osobnosť trvale. Takže zvedavé deti pôjdu životom aj v mladosti a dospelosti so záujmom a otvorenosťou a ľudia s veľkou chuťou do jedla budú mať celý život starosti s hmotnosťou.

Dôležité sú individuálne rozdiely v profiloch.

Reissov výskum má obrovský význam pre výchovu, rodinu a partnerstvo, ale aj pre profesionálny úspech a životné šťastie. Školstvo zvyčajne vychádza z predpokladu, že všetky deti majú rovnakú mieru zvedavosti  a podobný potenciál učiť sa. Avšak deti i dospelí sa líšia v tom, akú radosť im robí niečo nové. Pokiaľ dieťa spĺňa určité štandardy a úplne nestroskotáva, nemali by sa rodičia pokúšať o „prevýchovu“, lebo si s dieťaťom nadlho pokazia vzťahy.

Podobne to platí aj pre iné motívy. Workoholoci nepracujú intenzívne preto, že chcú uniknúť pred problémami, alebo zaplniť prázdny život, ale pretože sledujú svoj záujem o moc, výkon alebo status.

Individuálne motivačné profily ovplyvňujú naše vzťahy. Intuitívne nás priťahujú ľudia s podobnými motívmi a v priateľstve alebo partnerstve sme šťastnejší vtedy, keď sa naše životné motívy prekrývajú.

Aj keď si ľudia prostredníctvom intelektu uvedomujú, že majú rôzne hodnoty a ciele, v skutočnosti ich individualita motívov rozdeľuje a nechápu, ako ten druhý môže tak odlišne rozmýšľať cítiť a konať. Čím viac je človek zajatý vo vlastnom uhle pohľadu, tým je väčšie nebezpečenstvo projekcie – čo je dobré pre mňa, musí byť dobré aj pre iných. Z toho vzniká množstvo nedorozumení a konfliktov.

Reiss rozlišuje 3 aspekty takéhoto „vzťahovania na seba“:

 • NEDOROZUMENIE: človek nemôže uveriť, že iní sa naozaj správajú inak.
 • SEBAILÚZIA: človek vychádza samozrejme z toho, že on má najlepšie a najrozumnejšie hodnoty a motívy a že tieto platia aj pre iných.
 • TYRANIA HODNÔT: človek sa nesprávne pokúša tlačiť na iných, presviedčať ich, aby sa vzdali svojich „nevhodných“ životných predpokladov (rodičia neakceptujú profesionálne želania detí, partneri svoje koníčky, členovia tímu štýl práce iného…) Tyrania hodnôt skôr či neskôr zruinuje všetky vzťahy!!!

Takéto vychádzanie zo seba spôsobuje vzájomné komunikačné nedorozumenia: kým ambiciózni sa vnímajú ako orientovaní na úspech a nároční, iní ich považujú za panovačných a túžiacich po moci. Naopak neambiciózni sa vnímajú ako sociálne znášanliví, komunikatívni a orientovaní na partnerov – a iní ich vnímajú ako lenivých a ľahostajných….

Každý by si mal preskúmať,
do akej miery skutočne toleruje
motívy a hodnoty iných

Rozličné motívy a motivačné profily môžu zaťažovať predovšetkým partnerstvá. Spočiatku sa „to iné“ na partnerovi javí ako atraktívne, ale časom bude stále dôležitejšie „to rovnaké“.

Napriek všetkým individuálnym zvláštnostiam ukazuje Reissov profil mnohé špecifické podobnosti vyplývajúce z profesie, pohlavia alebo zo spoločenskej vrstvy. Napr. ženy vyjadrujú zreteľne viac potrebu pokoja a reagujú viac so strachom, kým muži sú silnejšie ovplyvnení motívmi sexu, pomsty a agresivity. Motív rodiny je prekvapujúco zastúpený v oboch pohlaviach rovnako.

Tento motivačno-osobnostný model sa považuje za prevratný, otvára nové cesty v oblasti klinicko-terapeutickej, rozvoja zamestnancov alebo marketingu.

16 ŽIVOTNÝCH MOTÍVOV

 1. Moc: Túžba po úspechu, výkone, vedení (riadení) a vplyve.
 2. Nezávislosť: Túžba po slobode, sebauspokojení (samotárstvo) a sebestačnosti.
 3. Zvedavosť: Túžba po vedení (vedomostiach) a pravde.
 4. Ocenenie: Túžba po sociálnej akceptácii, príslušnosti (patriť niekam) a sebahodnote.
 5. Poriadok: Túžba po stabilite, jasnosti a dobrej organizácii.
 6. Sporenie: Túžba po hromadení materiálnych vecí a majetku.
 7. Česť: Túžba po lojálnosti a morálnej, charakterovej integrite.
 8. Idealizmus: Túžba po sociálnej spravodlivosti a férovosti.
 9. Vzťahy: Túžba po priateľstve, radosti a humore.
 10. Rodina: Túžba po rodinnom živote a potom najmä po výchove vlastných detí.
 11. Status: Túžba po sociálnom postavení, bohatstve, tituloch a verejnej pozornosti.
 12. Pomsta: Túžba po konkurencii, boji, agresivite a odplate.
 13. Romantika: Túžba po erotickom živote, sexualite a kráse.
 14. Výživa: Túžba po jedení a jedle.
 15. Telesná aktivita: Túžba po fitnes a pohybe.
 16. Pokoj: Túžba po uvoľnení a emocionálnej istote.

Môj  motivačný  profil – DOTAZNÍK

Označte krížikom každú výpoveď, ktorá  vás charakterizuje.

 1. V porovnaní s inými ľuďmi v mojom veku som ctižiadostivý a uvedomujem si dôležitosť kariérneho rastu.
 2. Mám lepšie zorganizovaný čas a prácu, než väčšina iných ľudí.
 3. Deti a výchova detí patria k môjmu životnému šťastiu.
 4. Vždy som sa veľa pohyboval a športoval.
 5. V porovnaní s inými manželstvami alebo partnerskými vzťahmi som silnejšie viazaný na môjho partnera.
 6. Som veľkorysý človek.
 7. Bohatstvo ma zaujíma oveľa menej, než iných.
 8. Objektívne vzaté som menej úzkostlivý, než iní.
 9. Možno ma považovať za človeka, ktorý je „hladný po vede“.
 10. Som známy ako človek, ktorý dodržiava zásady.
 11. Stáva sa mi že vybuchnem, často nedokážem kontrolovať svoju zlosť a hnev.
 12. Som sebavedomý a sebaistý.
 13. Nezaujímam sa o verejné záležitosti.
 14. Nemôžem povedať, že by som obzvlášť obľuboval sex.
 15. Potrebujem iných ľudí, aby som bol šťastný.
 16. V porovnaní s inými hrá u mňa väčšiu úlohu jedlo.
 17. Evidentne som menej ctižiadostivý a menej mi ide o kariéru, než iným ľuďom v mojom veku.
 18. Môj život určuje motto „byť samostatný a nezávislý“.
 19. Nemám rád duševné „intelektuálne“ aktivity.
 20. Keď ma kritizujú, mám s tým veľké ťažkosti.
 21. Moju kanceláriu alebo môj písací stôl zväčša skutočne nemožno označiť ako usporiadaný.
 22. Som zberateľ.
 23. Myslím, že každý si musí sám pre seba zadefinovať svoje stanovisko.
 24. V skutočnosti mám rád len tie najlepšie a najkrajšie veci.
 25. Som zriedkavejšie než iní zlostný a nahnevaný.
 26. Často sa nechávam unášať sexuálnou túžbou.
 27. V skutočnosti nezvyknem jesť viac, než mi robí dobre.
 28. Vždy som bol trošku ťarbavý.
 29. Som väčšinou hanblivý a plachý.
 30. Zvyčajne preberiem vedenie a nečakám, kým mi niekto povie, čo mám robiť.
 31. Mám pravidlá, ktorými sa riadim.
 32. S mojimi deťmi trávim viac času, než iní rodičia.
 33. Keby som musel zanechať môj šport, bol by som nešťastný.
 34. Nemám rád, keď som sám.
 35. Mnohí ma považujú za lakomého.
 36. Často premýšľam nad zadosťučinením, odvetou a pomstou.
 37. Som odvážny, nedám sa zastrašiť.
 38. Často rozmýšľam o tom, čo znamená pravda.
 39. Ak mám byť úprimný, nestarám sa o morálnu stránku vecí.
 40. Som väčšinou v pozadí, niekto, komu sa hovorí „osoba v súkromí“.
 41. Častejšie, než považujem za správne, pociťujem svoju rodičovskú rolu ako zaťažujúcu.
 42. Páči sa mi, keď môžem na iných urobiť dojem svojím vlastníctvom – majetkom, autom, …
 43. Mám veľmi intenzívny sexuálny život.
 44. Nikdy som nemal väčšie problémy s váhou.
 45. Pre dobrú vec sa dokážem osobne obetovať.
 46. Často sa vzdávam.
 47. Večierky vôbec neobľubujem.
 48. Vo všeobecnosti som ústupčivý.
 49. Mám rád, keď sú veci upratané.
 50. Opustil som svoje dieťa.
 51. Viem, že lenivý život je pekný.
 52. Môžem sa vykašľať na rady iných.
 53. Zberateľom a sporivcom som nikdy nebol.
 54. Krása je pre mňa mimoriadne dôležitá.
 55. Keď sa cítim vystresovaný a neistý, som z toho úzkostlivý.
 56. Prispievam alebo robím niečo pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.
 57. Len zriedkavo kladiem otázky.
 58. Rovesníci oceňujú môj zmysel pre humor.
 59. Sexualita je v princípe skôr odpudzujúca.
 60. Na kritiku reagujem zvyčajne mierne a bez rozrušenia.
 61. Peniaze sú pre mňa ešte dôležitejšie, než pre väčšinu ľudí.
 62. Okrem mojej rodiny a úzkeho okruhu priateľov nemám žiadne kontakty.
 63. Jem tak často, ako je to možné.
 64. Neznášam plánovanie vecí.
 65. Blahobyt nič neznamená a nezaujíma ma.
 66. Nerád konkurujem a súťažím s inými.
 67. Cenia si ma ako lojálneho človeka.
 68. Život pekných a bohatých ma vôbec nevzrušuje.

VYHODNOTENIE:

Za každú otázku / tvrdenie môžete získať body v rozpätí +3 až -3.
Ak je výsledok pre motív mínusový,  je  to demotivátor.

 1. Najprv si v dotazníku zaškrtnite tie otázky, ktoré Vás vystihujú.
 2. Potom si zoberte bodovaciu tabuľku. V nej je uvedené číslo motívu (1-16) a priradené body (od -3 do +3).
 3. Do vyhodnocovacej tabuľky si dajte čiarku do príslušného stĺpca motívu.
 4. Body spočítajte. (Plusy a mínusy sa pri sumarizácii vynulujú.) Príslušný počet bodov si vyznačte krúžkom v tabuľke Vizualizácia.

Môj  motivačný  profil – BODOVACIA TABUĽKA

Môj  motivačný  profil – VYHODNOCOVACIA TABUĽKA

Môj  motivačný  profil – VIZUALIZÁCIA