Ako reagoval na narcistov Ježiš?

Ako kresťan ste si možno už položili túto otázku. Jedno je isté: slová narcista, manipulátor, sociopat v Biblii nenájdete. Zato v nej nájdete dosť zlých, posmievačských, odsudzujúcich, krvilačných, manipulátorských, lakomých, zlodejských, konfliktných, sebastredných, egoistických, povýšeneckých, pokryteckých, zákerných, ohovárajúcich, zahanbujúcich a obviňujúcich ľudí, ktorí sa popritom radi tvárili ako tí „svätejší“, nadradenejší a múdrejší. Vyžadovali pozdravy na námestiach, mali radi popredné a čestné miesta. Radi vodu kázali a víno pili (dvojaký meter – jeden na druhých a druhý na seba). Na ľudí nakladali ťažké bremená v podobe požiadaviek, ktoré si sami vymysleli a vyhlasovali ich za Božie. A strašné na tom bolo to, že to robili v Božom mene a krivili tak pred ľuďmi obraz o Bohu a jeho charaktere.

O Ježišových „beda“ proti zákonníkom a farizejom (tí boli náboženskou elitou Izraela) si môžeme prečítať napr. v Matúšovi 23,2-26

Ježiš bol mierny, pokorný a láskavý. Čítame, že máme nastaviť druhé líce a ísť druhú míľu. A že Bohu patrí pomsta, on odplatí. Lenže čo máme dovtedy robiť my, keď nám toxickí ľudia vnášajú chaos do života? Ako na takých reagoval Ježiš? Veď ich mal ustavične v pätách, ako aj ich špehov.

1) IGNOROVAL ICH

Narcisti vždy vyvolávajú drámu a svár a snažia sa vtiahnuť do toho ostatných. Neustále kohosi sekírujú a poukazujú na jeho chyby, aby vyzerali lepšie, a priťahujú pozornosť na seba.

U Mat 9,10-13 čítame:

Keď potom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ (kritika, špinavá kampaň) On to počul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Ignoroval ich (low contact – malý kontakt) – a pokračoval ďalej vo svojom poslaní. Nemárnil s nimi čas, nenechal sa ich drámou odviesť od toho, čo bolo preňho dôležité. Vlci vyjú, ale karavána ide ďalej. U Matúša 15,14 čítame:

Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

Ježiš často hovoril v podobenstvách, v ktorých bol význam skrytý a nie všetci im rozumeli. Zameriaval sa na hriešnikov, na ľudí, ktorí cítili potrebu zmeniť sa, a tá u tých druhých chýbala. Venoval sa tým, ktorí o to stáli. A napríklad pred Pilátom mlčal, neeskaloval situáciu.

Ľudia možno o vás hovorili zlé veci,
ale dobrou správou je, že vašu budúcnosť neurčujú oni,
ale Boh.

2) KONFRONTOVAL ICH

Matúš 23,29-30:

„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. Hovoríte: ‚Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov.

Povedal im, čo stvárajú, na čo sa hrajú a proti čomu má výhrady. Dokonca ich nazval „vreteničie plemeno“ (= zákerní) a „obielené hroby, zvonku biele a zvnútra plné umrlčích kostí“ (= pokryteckí, tvária sa ako niečo, čo nie sú, nosia masky). Každopádne takéto výrazy asi nie sú odporúčaniahodné.

Do jednej pasce by sme však nemali padnúť: očakávať po konfrontácii zmenu. K tej často nedôjde.

3) ODSTRIHOL ICH – PRERUŠIL KONTAKT

Ježiš nebol proti prerušeniu kontaktu, aj učeníkom povedal:

Matúš 10,11-14.16:

Keď prídete do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny, spýtajte sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zostaňte až do svojho odchodu. Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. Z toho domu alebo mesta, kde vás neprijmú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh. … Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice

(= tam vonku nie sú len dobrí ľudia, buďte v strehu, ale nedovoľte, aby zlo v nich zabilo to dobré vo vás)

U Matúša 18,15-17 máme pravidlá pre riešenie konfliktov v cirkvi:

Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každý výrok bol založený na výpovedi dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik.

Nemá zmysel donekonečna sa snažiť o nápravu, keď sa druhá strana nechytá, ignoruje vaše pocity a hranice a naďalej vám ubližuje.

Miluje Ježiš aj zlých ľudí?

Áno. Nasledujúce verše sú síce o izraelskom národe, ale dajú sa aplikovať na ľudí, ktorých chce(l) zachrániť, ale nemôže ísť proti ich slobodnej vôli a tak sa pri pohľade zhora na nádherné mesto a trblietavé chrámové veže len trpko rozplače (Lukáš 13,34):

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste!

Keď sme v chaose narcistického zneužívania, útechou nám môžu byť žalmy, napríklad Žalm 10.

===

Spracované podľa: https://krisreece.com/2021/04/how-did-jesus-handle-narcissists/ a doplnené.