Reinhold Niebuhr: MODLITBA VYROVNANOSTI

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,

odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem
a múdrosť, aby som ich od seba rozpoznal.

Toto je najznámejšia verzia modlitby vyrovnanosti (angl. Serenity Prayer), ktorej autorom je americký teológ Reinhold Niebuhr (1892–1971). Prijali ju Anonymní alkoholici a iné 12-krokové programy.

Dejiny

Hoci sa táto modlitba očividne odovzdávala ústne už skôr, najskorším preukázaným dátumom jej písomnej podoby sú jej rôzne verzie vytlačené v novinových článkoch začiatkom 30. rokov 20. storočia alebo v reportážach o rozhovoroch s Winnifred Crane Wygalovou, Niebuhrovou žiačkou a spolupracovníčkou. Wygalová zahrnula nasledujúcu verziu modlitby do svojej knihy We Plan Our Own Worship Services, ktorá vyšla v roku 1940 a pripísala ju Niebuhrovi:

Ó, Bože, daj nám vyrovnanosť,
aby sme prijali to, čo sa nedá zmeniť,

odvahu zmeniť to, čo sa zmeniť dá
a múdrosť na rozpoznanie jedného od druhého.

Rôzni iní autori citovali Niebuhra ako zdroj modlitby od roku 1937. Niebuhr použil modlitbu v kázni minimálne už v roku 1943, o rok neskôr bola zahrnutá do knihy Federálnej rady cirkví (Federal Council of Churches – FCC) pre vojenských duchovných a vojakov. Samotný Niebuhr modlitbu publikoval až v roku 1951 v jednom zo svojich časopiseckých stĺpčekov, hoci predtým sa už objavila pod jeho menom. Niebuhrova verzia modlitby bola vždy vytlačená ako jedna prozaická veta, trojriadkové verzie sú obmenou autorovej pôvodnej podoby.

Najznámejšou dobre známou formou modlitby pripisovanej Niebuhrovi je neskorá verzia, lebo obsahuje aj odvolávku na modlitbu, ktorá sa pred rokom 1951 nenašla:

Bože, daj mi milosť, aby som vyrovnane prijal
veci, ktoré sa nedajú zmeniť,
odvahu zmeniť veci,
ktoré by sa mali zmeniť
a múdrosť na rozpoznávanie
jedného od druhého.

Žiť deň po dni,
tešiť sa z okamihu za okamihom,
prijímať ťažkosti ako cestu k pokoju
brať tak ako Ježiš
tento hriešny svet taký, aký je,
nie taký, aký by som ho chcel mať,
s dôverou, že ty všetko napravíš,
ak sa poddám tvojej vôli,
aby som bol primerane šťastný v tomto živote
a vrcholne šťastný s tebou naveky v tom ďalšom.

Amen.

Približná verzia (zjavne citovaná spamäti) sa objavuje v rubrike Queries and Answers v The New York Times Book Review dňa 2. júla 1950, s. 23, ktorá sa pýta na autora citátu a odpoveď v tej istej rubrike vo vydaní z 13. augusta 1950, s. 19, kde je citát pripísaný Niebuhrovi a je citovaný neidentifikovaný tlačený text nasledovne:

Bože a nebeský Otče,
daj nám vyrovnanosť,
aby sme prijali to, čo sa nedá zmeniť,
odvahu zmeniť to, čo sa zmeniť dá
a múdrosť na rozpoznanie jedného od druhého,
skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Amen.

.

VYROVNANOSŤ príde, keď prestaneme dúfať v lepšiu minulosť…

Použitie u Anonymných alkoholikov

Všeobecne známou sa táto modlitba stala potom, keď na ňu v roku 1941 upozornili Anonymných alkoholikov ich skorší člen. Spoluzakladateľovi Williamovi Griffithovi Wilsonovi a spolupracovníkom sa modlitba páčila a tak ju v obmenenej podobe vytlačili a rozdávali. Odvtedy je ich súčasťou a používa sa aj v iných 12-krokových programoch.

pre ženy:

pre mužov:

Zdroj:  Wikipedia

Môžete si prečítať aj: