Terminológia narcizmu (A-S slovníček)

slovníček sa priebežne dopĺňa; kliknutím na modro sfarbené termíny sa dostanete k príslušnému článku

 • abuse – zneužívanie.
 • bait and switch – nekalá predajná praktika „nalákaj a vymeň“, návnada a výmena.
 • blameshifting – presúvanie viny.
 • boundaries – hranice.
 • brainwashing – vymývanie mozgu.
 • breadcrumbing – hádzanie omrviniek lásky, označované aj ako future-faking.
 • cognitive dissonance – kognitívna disonancia.
 • communal narcissist – komunálny narcista; typ narcistu.
 • covert narcissist – skrytý narcista; typ narcistu.
 • cycle of narcistic abuse – cyklus narcistického zneužívania.
 • dark triad – temná triáda; obsahuje osobnostné črty narcizmu, machiavelizmu a psychopatie.
 • deflection – odkláňanie, presmerovanie diskusie; kontrolná stratégia pri pokusoch volať narcistu na zodpovednosť, na nasmerovanie diskusie preč od daného problému. K tejto taktike by mohol patriť gaslighting, stonewalling, projekcia alebo zmena témy.
 • denial – popieranie.
 • detachment – odpútanie sa.
 • devaluation – devalvácia; 2. fáza vzťahu s narcistom.

 • dirty campaign – špinavá kampaň.
 • discard – odmietnutie; 3. fáza vzťahu s narcistom.
 • DMS-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition – Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, 5. vydanie) – vydáva ho Americká psychiatrická asociácia na diagnostikovanie a klasifikovanie uznávaných duševných porúch, používajú ho lekári pre oblasť duševného zdravia (klinickí lekári) a výskumníci.
 • domestic violence – domáce násilie.
 • double standards – dvojité normy/pravidlá; jedny pre narcistu, druhé pre jeho obete.
 • empathy – empatia.
 • empath – empat.
 • enabler – umožňovateľ.
 • enabling – umožňovanie (nezdravého správania).
 • enmeshment – zapletenie sa. Vzťah medzi ľuďmi alebo skupinami ľudí, v ktorom sú hranice nejasné, zle stanovené a priepustné – príležitostne celkom chýbajú. Individuálna integrita je oslabená a vlastníctvo a zodpovednosť za emócie medzi stranami je popletená/zmätená.
 • exploitativeness – využívanie druhých ako predmetov na dosiahnutie osobného zisku, podporené vysokými nárokmi a nedostatkom empatie.
 • fauxpology – klamlivé ospravedlnenie. Narcistická verzia ospravedlnenia, neúprimná, postrádajúca zodpovednosť alebo empatiu. Používa sa ako hooveringová taktika na zmiernenie potenciálnej straty zdroja (t.j. vás), keď hrozí odhalenie toho, čo sa skrýva za maskou narcistu.
 • fight or flight – bojuj alebo uteč.
 • firewalling – ochrana pred narcistom (v PC: ochrana pred prienikmi do siete, vírusmi…).
 • flying monkeys – lietajúce opice.
 • FOG (fear, obligation, guilt) – mentálny stav zmätku; emócie vyvolané narcistom, aby vás udržal pripútaných k nemu.
 • future faking – fabulovanie budúcnosti, sľuby narcistu ohľadom budúcnosti, aby dosiahol, čo chce; označované aj ako breadcrumbing
 • gaslighting – zahmlievanie skutočnosti.
 • ghosting – (náhle) zmiznutie bez vysvetlenia. Ten druhý sa odmlčí a doslova vyparí ako vzduch. Stratégia používaná na Vaše odmietnutie (3. fáza narcistického vzťahu), keď sa narcista rozhodne, že ako zdroj už nenapĺňate jeho potreby. Vašu existenciu si vlastne vymaže zo života.
 • golden child – zlaté dieťa; obľúbené dieťa vybrané narcistickým rodičom.
 • grandiosity – grandiozita, velikáštvo, pocit vlastnej veľkosti a dôležitosti.
 • grandious narcissist – grandiózny narcista; typ narcistu.
 • grey/gray rock – „sivá skala“, jeden z možných spôsobov komunikácie s narcistom (to go grey rock).
 • grooming – špecifická forma kyberšikany, vytvorenie vzťahu alebo tlaku za účelom zneužitia.
 • honeymoon – medové týždne; 1. fáza narcistického vzťahu.
 • hoovering – vťahovanie späť do vzťahu; 4. fáza vzťahu s narcistom.
 • hypervigilance – nadmerná bdelosť. Keď je človek v stave „bojuj alebo uteč“, senzorické vnímanie je zvýšené, myseľ a telo je v stave zvýšenej pohotovosti voči prítomnému nebezpečenstvu. Pri (komplexnom) posttraumatickom demoralizačnom syndróme (C-PTSD) sa to stáva chronickým, pričom sa človek v podstate zasekne v tomto stave, neustále očakáva hrozby a  vyhľadáva ich.
 • idealization – idealizácia, očarenie narcistom; 1. fáza vzťahu s narcistom.
 • intermittent reinforcement – prerušovaná odmena? Vkladanie láskavostí medzi obdobia krutosti.
 • invalidation – invalidácia. Výsledok chýbajúcej empatie. Je to úmyselné popieranie, odmietanie, negatívne posudzovanie a/alebo ignorovanie vyjadrenej skúsenosti, myšlienok, činov alebo pocitov. Môže byť zjavná, ako napr. pri agresívnej šikane, ako aj skrytá, sotva postrehnuteľná a rafinovaná ako pri gaslightingu. Je podstatou telesného, psychologického,  emocionálneho a/alebo sexuálneho zneužívania.
 • learned helplessness – naučená bezmocnosť.
 • love bombing – bombardovanie láskou, narcista vás zasypáva darčekmi, komplimentmi, pozornosťou.
 • low contact (LC) – malý kontakt s narcistom.
 • macchiavelism – machiavelizmus; spôsob myslenia „účel svätí prostriedky“.
 • malignant narcissist – malígny (neúprosne a agresívne zlomyseľný) / zhubný narcista; typ narcistu.
 • mask slipping – skĺznutie masky.
 • mirroring
 • zrkadlenie – zrkadlenie druhému, čo hovorí a robí.
 • narcissist, narcissistic person – narcista.
 • narcissistic injury – narcistické zranenie.
 • narcissistic personality disorder (NPD) – narcistická porucha osobnosti.
 • narcissistic rage – narcistický hnev.
 • narcisstistic supply – narcistický zdroj.
 • no contact (NC) – žiadny kontakt s narcistom.
 • object constancy – stálosť objektu.
 • omnipotence – všemocnosť. Presvedčenie narcistu o jeho nadradenosti a o tom, že je mocnejší ako druhí. Neustále si to dokazuje manipuláciou a ovládaním druhých, aby bol niečo viac, než všetci ostatní.
 • overt narcissist – zjavný narcista; typ narcistu.
 • parentification – parentifikácia. Vymenenie úloh medzi rodičom, kde dieťa napĺňa jeho potreby, hoci by to malo byť naopak.
 • pathological lying – patologické klamanie.
 • pity-play – forma vtiahnutia zameraná na vašu empatiu a súcit, s vedomím, že sa s nimi ľahko manipuluje a zaručujú následnú zraniteľnosť. Napr. využívanie viny, aby vás narcista donútil k zapojeniu sa do jeho hry, v ktorej sa hrá na obeť.
 • post-traumatic stress disorder (PTSD) – posttraumatická stresová porucha (PTSP).
 • projection – projekcia; narcista premieta svoj obraz a svoje chyby na vás.
 • pushing your buttons – vytáčanie, dráždenie, brnkanie na (vaše) nervy. Zámerné zacielenie sa a využívanie známych zraniteľných miest a spúšťačov na Vaše ovládanie a zaistenie negatívneho zdroja.
 • react vs. respond – v kontexte narcistického zneužívania je reagovanie (react) okamžitá, reflexívna a emotívna. Spúšťa ju nejaká udalosť alebo komentár, ktorý je buď priamo zacielený, alebo aktivuje zranenú časť v nás. Odozva/reakcia (responding) je uváženejšia a kontrolovaná, umožňuje určitú úroveň odpútanosti od situácie, zahŕňa myslenie, racionálnosť, ako aj emócie.
 • rumination – ruminácia. Opakované myslenie v snahe vyriešiť danú traumu. Môže byť spôsobené stratou, nespravodlivosťou, hrozbami a/alebo akoukoľvek priamou alebo nepriamou ujmou. Je symptómom mnohých duševných problémov, napr. depresie, úzkosti, PTSP. Všetky sú bežné u obetí narcistického zneužívania.
 • scapegoat – obetný baránok.
 • shaming – zahanbovanie.
 • silent treatment – nekomunikovanie, trestanie mlčaním, odmietnutie komunikovať ako forma trestu, môže trvať až roky. Cieľom je, aby ste „poučili“ a boli pre narcistu dobrým zdrojom.
 • ‚soul-mate‘ effect – efekt ‚spriaznenej duše‘. Ilúzia vytvorená idealizáciou pri bombardovaní láskou. Zámerom  je nalákať vás ako zdroj a vybudovať si u vás dôveru, vymazať hranice v rámci prípravy na devalváciu.
 • splitting – rozdeľovanie, štiepenie, regresia. Neschopnosť narcistu akceptovať, že všetci ľudia (i on sám) majú tak negatívne, ako aj pozitívne vlastnosti. Následok toho má myslenie typu „všetko alebo nič“, vidí čierno-bielo, čím sa bráni pred realitou duality/podvojnosti ľudskej prirodzenosti.
 • Stockholm syndrome – štokholmský syndróm (psychologická reakcia, pri ktorej sa v záujme prežitia obeť pokúsi stotožniť so svojím únoscom/tyranom, ako aj s jeho požiadavkami).
 • stonewalling – robenie obštrukcií, vyhýbavé vystupovanie. Zámerné zadržiavanie alebo  odňatie informácií, emócií alebo fyzických zdrojov. Používa sa na udržanie moci a kontroly nad obeťami.
 • traumatic bond – traumatické puto, traumatická väzba – človek miluje niekoho, kto mu škodí, kto ho ubíja, ale nevie sa od neho odpútať.
 • triangulation – triangulácia; upriamovanie pozornosti na hrozbu od inej osoby. Zapojenie nesúvisiacich osôb do konfliktov s cieľom ešte viac izolovať obeť, napr. získaním podpory od druhých na špinavú kampaň. Používa sa aj na rozdelenie ľudí chybným podaním informácií a názorov druhých na získanie kontroly, pozornosti a/alebo podpory.
 • triggers – spúšťače.
 • validation – validácia. Byť prítomný a podporovať skúsenosť druhého uznaním jeho emócií, myšlienok a pocitov bez snahy zmeniť daného človeka. Pri validácii sa cítime druhými prijímaní, videní a počutí , čo nám zase pomáha prijímať sa.
 • verbal abuse – verbálne (=slovné) zneužívanie.
 • victim – obeť.
 • victim card – „karta obete“, snaha narcistu vyvolať súcit voči sebe na ospravedlnenie svojho zneužívajúceho správania; vyhovára sa na zlé detstvo, stratenú lásku, zlomené srdce, neprítomného otca atď.
 • yellow rock – „žltá skala“, jeden z možných spôsobov komunikácie s narcistom.
 • values – hodnoty. Stabilné vodiace zásady, normy alebo ciele týkajúce sa toho, čo je pre človeka v jeho živote dôležité. Sú to šošovky, cez ktoré vníma a posudzuje seba a svet, ovplyvňujú správanie a rozhodovanie.
 • walking on eggshells – chodenie okolo niekoho po špičkách (aby ste ho nerozčúlili).
 • world saladslovný šalát; zmätená, nezrozumiteľná reč, reč narcistu kolom-dokola tak, aby nemala uspokojivé výsledky.

⇒ Vynikajúci článok o narcizme:
Psychológ Tomšik: Predstava, že narcista miluje sám seba, je mýtus. Nenávidí sa